Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

09-06-2022

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 10:30 ( I termin) oraz w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 11:00 ( II termin) , w Cielętnikach ul. Ogrodowa 10 , gmina Dąbrowa Zielona w Sali konferencyjnej Dworu Cielętniki.
Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał ze skutkiem prawnym.
 6. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Zebrań Przedstawicieli :
  • Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej z dnia 20.10.2021r.,
  • Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 19.10.2021r.,
  • Banku Spółdzielczego w Żytnie z dnia 19.10.2021r.
 7. Przeprowadzenie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków .
 8. Przeprowadzenie wyboru Komisji Wyborczej .
 9. Przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 10. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
 11. Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdań z działalności :
  • Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK za 2021r.,
  • Banku Spółdzielczego we Mstowie za 2021r.,
  • Banku Spółdzielczego w Żytnie za 2021r.
 12. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z działalności:
  • Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK za 2021r.
  • Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Mstowie za 2021r.,
  • Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żytnie za 2021r.
 13. Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2021r. wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
 14. Przedłożenie informacji o wydanych opiniach przez audytora o badanych sprawozdaniach finansowych za 2021r.
 15. Przedłożenie informacji o projekcie podziału nadwyżek finansowych za 2021r.
 16. Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
 17. Podjęcie uchwał w sprawach :
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności Banków za 2021 r. – 3 uchwały nr 8/2022,9/2022,10/2022;
  • zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rad Nadzorczych za 2021r. – 3 uchwały nr nr 11/2022, 12/2022, 13/2022;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządów Banków z czynności za 2021r. - 19 uchwał nr nr 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022;
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych Banków sporządzonych na dzień 31.12. 2021r. oraz rachunków wyników Banków za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. – 3 uchwały nr nr 33/2022, 34/2022, 35/2022;
  • podziału nadwyżek bilansowych Banków za 2021r. – 3 uchwały nr nr 36/2022, 37/2022, 38/2022;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku – uchwała nr 39/2022;
  • wydania oceny stosowanej przez Bank polityki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku – uchwała nr 40/2022;
  • zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej - uchwała nr 41/2022;
  • zmiany Regulaminu działania Zebrania Przedstawicieli – uchwała nr 42/2022;
  • wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w Banku – uchwała 43/2022;
  • przyjęcia wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Dokonanie okresowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego wraz z podjęciem uchwały nr 44/2022.
 19. Przeprowadzenie wyboru i powołania Rady Nadzorczej Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK na kadencję 2022-2026 wraz z podjęciem uchwał nr 45/2022 i 46/2022.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków wraz z podjęciem uchwały nr 47/2022 .
 21. Sprawy różne .
 22. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .

Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów:
Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu w lokalach Banku do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

 1. rocznych sprawozdań z działalności Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK, Banku Spółdzielczego w Żytnie, Banku Spółdzielczego we Mstowie łącznie z rocznymi sprawozdaniami finansowym tych Banków i opiniami biegłego rewidenta.
 2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 4. protokołów z ostatnich Zebrań Przedstawicieli – Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z dnia 20 października 2021r. , Banku Spółdzielczego w Żytnie i Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 19 października 2021r.

Wyłożone dokumenty są również dostępne w Oddziałach JURA BANKU w Żytnie i we Mstowie.

Z poważaniem    
Zarząd Banku