Skip to main content
 • RODO

RODO

INFORMACJA OGÓLNA RODO

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Aby przybliżyć Państwu zasady ochrony danych osobowych przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego.

 1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 1. Dlaczego Bank przetwarza dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

 1. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK z siedzibą w Poczesnej, ul. Bankowa 1, 42-262 Poczesna.

 1. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Inspektorem Ochrony Danych Banku jest Wojciech Iwanow, kontakt możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wysłanie korespondencji na adres: Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK, ul. Bankowa 1, 42-262 Poczesna

 1. W jakim celu Bank przetwarza dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, w tym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w szczególności wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 4. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 5. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 6. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
 1. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane transakcyjne,
 3. dane kontaktowe,
 4. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 6. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 7. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).
 1. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:

Dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku, do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 1. Kto jest odbiorcą moich danych?

Dane osobowe mogą zostać ujawnione zakładom ubezpieczeniowym, rzeczoznawcom, agentom/brokerom ubezpieczeniowym, z którymi Administrator współpracuje, podmiotom audytowym, prawnym, świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, także podwykonawcy Administratora, np. firmom, informatycznym, windykacyjnym, agencjom marketingowym. Nadto dostęp do danych mogą mieć podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym policja, prokuratora, a także Urząd Skarbowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych) w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe (np. BIK), podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku, instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy. W zależności od zakresu usług, z których korzystasz dane zostaną również ujawnione podmiotom uczestniczącym w procesach związanych z realizacją umów i transakcji krajowych i zagranicznych, np. KIR, VISA, Mastercard, SWIFT, Polski Standard Płatności.

 1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego?

Dane co do zasady są przetwarzane na terenie EOG. Jednakże mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

 1. Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

 1. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 1. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obligatoryjne

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bank zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma prawo żądania informacji zawartej w Pani/Pana dokumentach tożsamości oraz sporządzania ich kopii. Odmowa przekazania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi.

 1. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank. Przy ocenie zdolności klienta Banku będą brane pod uwagę wpływy na rachunek oraz dane zawarte w bazach zewnętrznych (BIK), gdzie wynikiem takiego profilowania może być decyzja o nieudzieleniu kredytu.

Może również dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu w przypadku dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany do oceny i zaklasyfikowania ryzyka transakcji wynikającej z umowy – m.in.  z wykorzystaniem informacji dotyczącej lokalizacji, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczej dotyczącej Pani/Pana zleceń. W przypadku zasadnego podejrzenia, że transakcja została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

 1. Informacja przekazana w imieniu Biura Informacji Kredytowej SA (BIK)

W sytuacji przekazania danych, BIK obok Banku BPS SA – stanie się Administratorem Pana/Pani danych osobowych. Z BIK SA można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). BIK wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej Biura Informacji Kredytowej dostępna jest na stronie https://www.bik.pl/rodo.

 1. Pozostałe informacje

Jesteśmy również współadministratorem naszego fanpage'a na portalu internetowym Facebook. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów, definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, których celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Informujemy, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage, niebędących użytkownikami Facebooka. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności na stronie facebook.com.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych ujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów prawa, są dostępne w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku jurabank.pl

Do pobrania: