• Ubezpieczenia majątkowe


  • Ubezpieczenie „Generali, z myślą o domu”

   GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

   Ubezpieczenie domów, mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży oraz OC w życiu prywatnym.

   Atuty ubezpieczenia:

   • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych
   • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych - od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
   • automatyczne określenie strefy powodziowej na podstawie lokalizacji ubezpieczanej nieruchomości
   • zakres ochrony domów w budowie może obejmować m.in. zalanie, stłuczenie elementów stałych, przepięcie, katastrofę budowlaną
   • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie jest wymagane posiadanie dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia Klientowi ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient, jego najbliżsi lub jego zwierzęta wyrządzą szkodę

   Ubezpieczenie „Generali Mój Dom”

   GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

   Ubezpieczenie domów i mieszkań od ognia oraz innych zdarzeń losowych, ruchomości domowych od ognia i kradzieży, OC w życiu prywatnym, rozszerzone o poradę prawną.

   Atuty ubezpieczenia:

   • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych
   • w razie wypadku ubezpieczeniowego odszkodowanie pozwala odtworzyć utracony majątek
   • szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje ponad 20 rodzajów zdarzeń losowych
   • możliwość ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii:  instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła
   • OC w życiu prywatnym działa nie tylko w obrębie ubezpieczonej lokalizacji, ale na terytorium całej Polski, w ramach OC

   Ubezpieczenie „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii"

   GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

   Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii.

   Atuty ubezpieczenia:

   • ochrona ubezpieczeniowa od utraty i uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
   • zapewnia odbudowę, naprawę, wymianę lub ponowny zakup ubezpieczonych instalacji
   • ochrona od wszystkich zdarzeń losowych (poza wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia)
   • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego lub gorszego nasłonecznienia
   • kradzież i wandalizm w zakresie ubezpieczenia bez dodatkowych opłat
  • Ubezpieczenie „Bezpieczny Dom w InterRisk”

   INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

   „Bezpieczny Dom w InterRisk” to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wraz z wyposażeniem, budynków niemieszkalnych (w tym garażu) i budowli wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru) oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego, a w ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej finansuje koszty pomocy prawnej. W ramach pakietu możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz śmierci Ubezpieczonego.

   Przedmiot ubezpieczenia:

   • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, ruchomości domowe, dom letniskowy, elementy  szklane od stłuczenia
   • Home Assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
   • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
   • OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego
   • Ochrona Prawna – organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
   • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
   • pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego

   Ubezpieczenie „Dom Max”

   INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

   „Dom Max” to pakiet ubezpieczeń zapewniających kompleksową ochronę budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego z wyposażeniem i innego mienia od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków wyłączonych z ochrony. Ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego, a w ramach Ochrony Prawnej w życiu prywatnym finansowane są koszty pomocy prawnej. W pakiecie możliwe jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej.

   Przedmiot  ubezpieczenia:

   • mienie: budynek mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, budynki niemieszkalne, budowle, mienie ruchome, dom letniskowy oraz nagrobki
   • assistance dla domu, assistance rowerowy, assistance medyczny i assistance samochód zastępczy – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk
   • usługi concierge – organizacja zleconych usług finansowanych przez Ubezpieczonego
   • OC w życiu prywatnym
   • Ochrona Prawna w życiu prywatnym – organizacja i pokrycie kosztów usług Asysty Prawnej oraz kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku
   • NNW, które spotkały Ubezpieczonego
   • koszty leczenia, ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego oraz jego bagaż podróżny – w trakcie podróży za granicę
   • rower, przenośny sprzęt elektroniczny oraz pozostały sprzęt poza miejscem ubezpieczenia

   Ubezpieczenie „NNW Plus”

   INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

   Ubezpieczenie „NNW Plus” to kompleksowa ochrona od skutków nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, w wyniku których Ubezpieczony doznał trwałego ubytku zdrowia.

   „NNW Plus” to:

   • pomoc finansowa w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, gdzie ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie
   • wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu oraz dodatkowe świadczenie w razie czasowej niezdolności do pracy po wypisie ze szpitala
   • wypłata zasiłku dziennego w razie czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
   • zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej
   • ochrona na obszarze całego świata bez różnicowania składki ze względu na wiek
   • wypłata odszkodowania w razie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
   • kompleksowa pomoc Centrum Assistance w likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie domów i mieszkań „Cztery Kąty”

   WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

   Ubezpieczeniem mogą być objęte nie tylko dom albo mieszkanie (ze stałymi elementami), ale również np. ruchomości domowe, szyby i przedmioty szklane, ogrodzenie wraz z siłownikami, wiaty, altany, chodniki, turbiny wiatrowe, lampy ogrodowe, garaż, nagrobki.

   „Cztery Kąty” daje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (w tym najemcy lub wynajmującego), następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym następstw udaru mózgu i zawału serca), assistance domowego, kosztów ochrony prawnej.

   Ubezpieczenie mienia  gwarantuje ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad, zalanie, wandalizm, przepięcia); kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji; całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb; szkód wyrządzonych osobom trzecim.

   „Cztery Kąty” to również pomoc specjalistów, np. hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach assistance.

  • Ubezpieczenie PZU Dom

   POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

   Ubezpieczenie domu/mieszkania/budynku w budowie wraz z mieniem od ognia i zdarzeń losowych, a także all risk.

   Poza tym ubezpieczenie obejmuje również:

   • zniszczenie budynku, uszkodzenie wyposażenia, kradzież po włamaniu,
   • pomoc w nagłych wypadkach, np. usługa hydraulika, elektryka, a w wariancie Super naprawa sprzętu AGD/RTV, zdalna pomoc informatyka,
   • wypłata odszkodowania przy braku obowiązkowego przeglądu technicznego przewodu kominowego, instalacji gazowej lub elektrycznej (wypłata do 50 % sumy ubezpieczenia),
   • wypłata odszkodowania przy wyłudzeniu gotówki lub biżuterii (poszkodowany powyżej 65 lat albo dziecko właściciela do 13. roku życia),
   • w ubezpieczeniu OC odpowiedzialność do 10 000 zł za szkody, jakie wyrządziło dziecko do 13. roku życia, nie jest wtedy badana wina rodzica w nadzorze nad dzieckiem,
   • pokrycie kosztów awarii instalacji i kosztów odnalezienia miejsca awarii,
   • ochrona przed skutkami rażącego niedbalstwa,
   • ubezpieczenie OZE.

   .

  • Ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina

   TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

   Przedmiotem ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych w wariancie ryzyka nazwane lub wszystkie ryzyka są:

   • budynki, mieszkania,
   • domy w budowie,
   • domy letniskowe,
   • lokale gospodarcze,
   • budowle typu: alejki, chodniki, podjazdy, ogrodzenia, domki narzędziowe, wiaty, drewutnie, altany oraz obiekty architektury ogrodowej,
   • można rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie stałych elementów wykończeniowych zamontowanych na zewnątrz budynku od kradzieży zwykłej,
   • ochroną można również objąć instalacje OZE.
  • Ubezpieczenie Warta Dom

   TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ i REASEKURACJI WARTA S.A.

   Ubezpieczenie domu/mieszkania na wypadek silnego wiatru, pożaru, przepięcia, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem oraz innych zdarzeń. Ochrona obejmuje również to, co znajduje się w ogrodzie, elementy zewnętrzne typu: balustrady, rynny, parapety, instalacje OZE. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem przepięcia, stłuczenia, dewastacje w zakresie zdarzeń losowych bez limitów i dodatkowej składki.

   Ubezpieczenie Warta Dom Komfort

   TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ i REASEKURACJI WARTA S.A.

   Ubezpieczenie domu/mieszkania w wariancie all risk, czyli odpowiedzialność za wszystko, co nie zostało ujęte w wyłączeniach. Poza tym:

   • odpowiedzialność za każdy wiatr – brak ograniczeń jego prędkości,
   • przepięcia, stłuczenia, dewastacje w zakresie, bez limitów i dodatkowej składki,
   • odpowiedzialność za kradzież z włamaniem lub rabunek,
   • gwarancja ochrony za najdziwniejsze zdarzenia.
  • Ubezpieczenie "Mój Dom”

   SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

   Ubezpieczenie obejmuje zakresem: • mieszkanie lub dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami wyposażenia,

   •  ruchomości domowe,
   •  dom jednorodzinny w budowie,
   • zewnętrzne stałe elementy domu lub mieszkania,
   • OC w życiu prywatnym,
   • a także: dom letniskowy, nagrobek, budynki gospodarcze,

   Możliwość ubezpieczenia mienia w mieszkaniu na parterze i ostatnim piętrze bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

  Pomoc i kontakt

  Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.