Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego Jura Bank

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego Jura Bank

27-05-2024

Szanowni Członkowie

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej w dniu 24 czerwca 2024r.  o godzinie 12:00 (I termin) oraz w dniu 24 czerwca 2024r. o godzinie 12:30 (II termin), w Olsztynie ul. Karłowatej Sosny 4, (Sala konferencyjna Hotelu Jurajskiego).  Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał ze skutkiem prawnym.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 czerwca 2023r.
 7. Przeprowadzenie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przeprowadzenie wyboru Komisji Statutowej.
 9. Przeprowadzenie wyboru Komisji ds. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 10. Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności za 2023r.
 11. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2023r.
 12. Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2024r.  wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
 13. Złożenie informacji o wydanej opinii przez audytora o zbadanym sprawozdaniu finansowym Banku za 2023r.
 14. Złożenie informacji o projekcie podziału nadwyżki finansowej za 2023r.
 15. Złożenie informacji o zakresie zmian w statucie Banku wraz z uzasadnieniem.
 16. Złożenie informacji w sprawie zmiany Polityki oceny odpowiedniość członków Rady Nadzorczej Banku i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
 17. Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad.
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany w statucie Banku – uchwała nr 6/2024;
  2. Uchylenia uchwały własnej nr 7/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści jednolitego tekstu Statutu Banku ogłoszonego uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej nr 6/2021 z dnia 20 września 2021r. – uchwała nr 7/2024
  3. Ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Banku z dnia 13 grudnia 1994r. - uchwała nr 8/2024;
  4. Uchwalenia Polityki odpowiedniości w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego – uchwała nr 9/2024
  5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 r. –  uchwała nr 10/2024;
  6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r. – uchwała nr 11/2024;
  7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z czynności za 2023r. - uchwały nr nr 12/2024, 13/2024, 14/2024 i 15/2024.
  8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na dzień 31.12. 2023r. oraz rachunku wyników Banku za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. – uchwała nr 16/2024;
  9. podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023r. – uchwała nr 17/2024;
  10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku – uchwała nr 18/2024;
  11. wydania oceny o adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 r. – uchwała nr 19/2024;
  12. wydania oceny stosowanych przez Bank zasad wynagrodzeń – uchwała nr 20/2024;
  13. wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w Banku – uchwała 21 /2024;
  14. zatwierdzenia protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, zawierającego wyniki dokonanej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego - uchwała nr 22/2024.
 19. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków wraz z podjęciem uchwały nr 23/2024.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

 

Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów

Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu w lokalu Centrali   Banku w Poczesnej, ul. Bankowa 1 do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

1)         rocznego sprawozdania Zarządu   z działalności Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta.

2)         sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

3)         projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

4)         protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z dnia 29 czerwca 2023r.

 

 

Z poważaniem:

Zarząd JURA BANKU

Andrzej Nocuń     Tomasz Kołodziejczyk    Anna Klimek-Banaś    Michał Falana